Brit Damesek 4Q271


The Damascus Document Scroll DOCUMNETUL DE LA DAMASC

Brit Damesek 4Q271Brit Damesek 4Q271
4Q271(D[superscript]f)
Parchment
Copied late first century B.C.E.
Height 10.9 cm (4 1/4 in.), length 9.3 cm (3 5/8 in.)
Courtesy of the Israel Antiquities Authority (1)-Mossad
The Damascus Document is a collection of rules and instructions reflecting the practices of a sectarian community. It includes two elements. The first is an admonition that implores the congregation to remain faithful to the covenant of those who retreated from Judea to the "Land of Damascus." The second lists statutes dealing with vows and oaths, the tribunal, witnesses and judges, purification of water, Sabbath laws, and ritual cleanliness. The right-hand margin is incomplete. The left-hand margin was sewn to another piece of parchment, as evidenced by the remaining stitches.
In 1896, noted Talmud scholar and educator Solomon Schechter discovered sectarian compositions which later were found to be medieval versions of the Damascus Document. Schechter's find in a synagogue storeroom near Cairo, almost fifty years before the Qumran discoveries, may be regarded as the true starting point of modern scroll research.
References:
Baumgarten, J. "The Laws of the Damascus Document in Current Research." In The Damascus Document Reconsidered. Edited by M. Broshi. Jerusalem, 1992.
Rabin, C. The Zadokite Documents. Oxford, 1958.
Schechter, S. Fragments of a Zadokite Work: Documents of Jewish Sectaries, vol. 1. Cambridge, England, 1910.

Documentul Damasc este o colecţie de reguli şi instrucţiuni care să reflecte practicile de o comunitate sectară. Acesta include două elemente.Primul este un avertisment care imploră congregaţie să rămână credincios legământului dintre cei care au retras din Iudeea la "Ţara de Damasc." Statutul a doua liste care se ocupă cu jurăminte şi jurăminte, tribunal, martori şi judecători, purificarea apei, legi de Sabat, şi curăţenia rituală.Marja de dreapta este incomplet.Marja de stânga a fost cusute la o altă bucată de pergament, după cum reiese de cusături rămase.
În 1896, a remarcat Talmud savant şi pedagog Solomon Schechter a descoperit compoziţii sectare care mai târziu s-au dovedit a fi versiuni medievale ale documentului Damasc. Lui Schechter găsi într-o magazie sinagogă în apropiere de Cairo, aproape cincizeci de ani înainte de descoperiri Qumran, poate fi considerată ca punct de plecare adevărată defilare de cercetare moderne.

 

 

 

THE DAMASCUS DOCUMENT SCROLL: TRANSLATION

TRADUCEREA SULULUI  ANGAJAMENTULUI DE LA DAMASC1. ...with money...
2. ...[his means did not] suffice to [return it to him] and the year [for redemption approaches?]...
3. ...and may God release him? from his sins. Let not [ ] in one, for
4. it is an abomination....And concerning what he said (Lev. 25:14), ["When you sell
5. anything to or buy anything from] your neighbor, you shall not defraud one another," this is the expli[cation...
6. ...] everything that he knows that is found...
7. ...and he knows that he is wronging him, whether it concerns man or beast. And if
8. [a man gives his daughter to another ma]n, let him disclose all her blemishes to him, lest he bring upon himself the judgement
9. [of the curse which is said (Deut. 27:18)] (of the one) that "makes the blind to wander out of the way." Moreover, he should not give her to one unfit for her, for
10. [that is Kila'yim, (plowing with) o]x and ass and wearing wool and linen together. Let no man bring
11. [a woman into the holy] who has had sexual experience, whether she had such experience
12. [in the home] of her father or as a widow who had intercourse after she was widowed. And any woman
13. [upon whom] there is a bad name in her maidenhood in her father's home, let no man take her, except
14. [upon examination] by reliable [women] who have clear knowledge, by command of the Supervisor over
15. [the Many. After]ward he may take her, and when he takes her he shall act in accordance with the law ...and he shall not tell...

16. [ ] L [ ]

 

1. ... cu bani ...
2.
[... sale mijloace nu] suficiente pentru a [a reveni -l], şi în anul ... [abordări pentru răscumpărare?]
3.
şi nu-l sechestreze... sa-l elibereze lui Dumnezeu?   Să nu-i socotească  şi să-l de la păcatele sale. Să nu [] într-o singură, pentru că
4.
acesta este o urâciune .... Şi cu privire la ceea ce a spus (Lev. 25:14), ["Când vinde
5.
nimic de a cumpăra sau de ceva de la] pe aproapele tău, să nu se fure unul pe altul, "aceasta este expli [caţia...
6.
...], Tot ceea ce el ştie că se află ...[Lege/Thora]
7.
... şi el ştie că îl asuprea, indiferent dacă este vorba de om sau de animal. şi dacă
8.
[un om fiicei sale la un alt animal] în loc , -l dezvăluie toate cusururile ei să-l, ca nu cumva el  să aducă asupra lui judecata
9.
[de blestem,de  care se spune (Deut. 27:18)] (din una), care "face un orb să rătăcească din drum." Mai mult decât atât, el nu ar trebui să o dea la o improprii pentru ea, pentru
10.
[care este Kila'yim, (arat cu) o] x şi fundul şi purtarea de lână şi lenjerie împreună. Nimeni să nu aducă
11.
[o femeie în sfânt], care a avut experienţă sexuală, dacă ea a avut o astfel de experienţă
12.
[în casa], de tatăl ei sau ca o văduvă, care a avut contact sexual dupa ce a fost văduvă. Şi orice femeie
13.
[pe care] nu este un nume de rău în fecioria, ei în casa tatălui său, omul să nu o ia, cu excepţia
14.
[unui  examen] de incredere [cercetată femei] care au cunoştinţe clară, şi au porunca  a Autorităţii de a cerceta  pe [alte femei]
15.
[Multe. Dupa Ward] el poate so ia, şi când el o ia el trebuie să acţioneze în conformitate cu legea ... şi el nu va putea spune ... că este   [... ] nici că-i lipsea apoi.
16.
[] L []

18. „Blestemat să fie cel ce va face pe un orb să rătăcească pe drum!” – Şi tot poporul să răspundă: „Amin!” (Deut. 27:18)

 

A se compara  cu sitatele din Biblie este şi necesar şi util.

13. În anul acesta de veselie, fiecare din voi să se întoarcă la moşia lui. (Lev. 25:13,14,15,16,17,18)
14. Dacă vindeţi ceva aproapelui vostru, sau dacă cumpăraţi ceva de la aproapele vostru, nici unul din voi să nu înşele pe fratele lui. (Lev. 25:13,14,15,16,17,18)
15. Să cumperi de la aproapele tău, socotind anii de la anul de veselie, şi el să-ţi vândă socotind anii de rod. (Lev. 25:13,14,15,16,17,18)
16. Cu cât vor fi mai mulţi ani, cu atât să ridici preţul; şi cu cât vor fi mai puţini ani, cu atât să-l scazi; căci el îţi vinde numai numărul secerişurilor. (Lev. 25:13,14,15,16,17,18)
17. Nici unul din voi să nu înşele deci pe aproapele lui, şi să te temi de Dumnezeul tău; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. (Lev. 25:13,14,15,16,17,18)
18. Împliniţi legile Mele, păziţi poruncile Mele şi împliniţi-le; şi veţi locui fără frică în ţară. (Lev. 25:13,14,15,16,17,18)

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu