Peşer Miqsat Ma`ase ha-Torah 4Q396Peşer Miqsat Ma`ase ha-Torah 4Q396

The Torah Precepts Scroll. Sulul Perceptele Torei

The Torah Precepts Scroll
Translation of the Torah Precepts Scroll

Miqsat Ma`ase ha-Torah
4Q396(MMT[superscript]c)
Parchment
Copied late first century B.C.E.-early first century C.E.
Fragment A: height 8 cm (3 1/8 in.), length 12.9 cm (5 in.)
Fragment B: height 4.3 cm (1 11/16 in.), length 7 cm (2 3/4 in.)
Fragment C: height 9.1 cm (3 9/16 in.), length 17.4 cm (6 7/8 in.)
Courtesy of the Israel Antiquities Authority (8)


Precepte din Sul ul Thora
Traducerea Preceptele Torei  Sul
Miqsat Ma `ASE ha-Tora
4Q396 (MMT [exponent] c)
pergament
Copie manuală scrisă la  sfârşitul primului secolului î.en-începutul primului secol CE
Un fragment: inaltime de 8 cm (3 1/8 inci),
lungime 12,9 cm (5 inch)
B fragment: inaltime 4,3 cm (1 11/16 inch),
cu lungimea de 7 cm (2 3/4 inch)
Fragment C: inaltime 9,1 cm (3 9/16 inch),
lungime 17,4 cm (6 7/8 inch)
 Cu amabilitatea Amabilitatea  Autorităţii Antichităţi Israel- Mossad,
Autoritatea (8)TRANSLATION OF Torah Precepts Scroll. TRADUCEREA PECEPTELOR THOREI
 1. until sunset on the eighth day. And concerning [the impurity] of
 2. the [dead] person we are of the opinion that every bone, whether it
 3. has its flesh on it or not--should be (treated) according to the law of the dead or the slain.
 4. And concerning the mixed marriages that are being performed among the people, and they are sons of holy [seed],
 5. as is written, Israel is holy. And concerning his (Israel's) [clean] animal
 6. it is written that one must not let it mate with another species, and concerning his clothes [it is written that they should not]
 7. be of mixed stuff; and one must not sow his field and vineyard with mixed species.
 8. Because they (Israel) are holy, and the sons of Aaron are [most holy.]
 9. But you know that some of the priests and [the laity intermingle]
 10. [And they] adhere to each other and pollute the holy seed
11.   as well as their (i.e. the priests') own [seed] with corrupt women. Since [the sons of Aaron should...] Permitted but have the manhood, the nations who had faith like before Israel. And when joined with the soul or Yahweh.
 1.  
Transcription and translation by J. Strugnell and E. Qimron
1.până la apus de soare pe ziua a opta. Şi în ceea ce priveşte [impuritatea ,necurăţenia] de la
   2. [morţi] persoana suntem de părere că fiecare os, dacă
   3.  are carne pe ea sau nu - ar trebui să fie (tratateîmbălsămate), în conformitate cu legea de morţi sau ucişi.
   4.  Şi în ceea ce priveşte căsătoriile mixte care sunt efectuate printre oameni, şi ei sunt fii ai lui Yahweh, deci să fie sfinte [seminţe],
   5.  după cum este scris:, Israel este sfânt. Şi în ceea ce priveşte său (lui Israel) [curat] animale
     este scris că nu trebuie -l coleg cu alte specii, precum şi în ceea ce priveşte hainele [este scris că acestea nu ar trebui]
  6.   să fie de materiale  amestecate lână ,lângă blană şi textilă vegetală [in,rapiţă,papirus,fibră palmier],
7.şi nu trebuie să semeni îndomeniul său  tău agricol şi viticol cu specii mixte diferite şi opuse.
  8.   Pentru că ei (Israel) sunt sfinte, şi fiii lui Aaron sunt [cel mai sfânt.]
   9.  Dar ştiţi că o parte din preoţii şi [laici se întrepătrund]
  10.   [Şi] să respecte reciproc şi poluează  şi spurcă seminţele  ce au un început  sfânt.
   11.  precum şi a acestora (de exemplu, preoţii ") propriu [seminţe] cu femeile corupte. Deoarece [fiii lui Aaron ar trebui să ...]
Dezlegare însă au din fire  omenească,neamurile care aveau şi înainte o CREDINŢĂ asemănătoare poporului Israel.Şi după ce sau alipit  cu sufletul de Yahweh.

Leviticus capitolul 21

32. Orice lucru pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat, fie vas de lemn, fie haină, fie piele, fie sac, fie orice alt lucru care se întrebuinţează la ceva; să fie pus în apă, şi va rămâne necurat până seara; după aceea va fi curat.
33. Tot ce se va găsi într-un vas de pământ în care va cădea ceva din aceste trupuri moarte, va fi necurat, şi veţi sparge vasul.
34. Orice lucru de mâncare, pe care va cădea ceva din apa aceasta, va fi necurat; şi orice băutură care se întrebuinţează la băut, oricare ar fi vasul în care se va găsi, va fi necurată.
35. Orice lucru, pe care va cădea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurat; cuptorul şi vatra să se dărâme: vor fi necurate, şi le veţi privi ca necurate.
36. Numai izvoarele şi fântânile, care alcătuiesc grămezi de ape, vor rămâne curate; dar cine se va atinge de trupurile lor moarte, va fi necurat.
37. Dacă se întâmplă să cadă ceva din trupurile lor moarte pe o sămânţă care trebuie semănată, ea va rămâne curată.
38. Dar dacă se pusese apă pe sămânţă, şi cade pe ea ceva din trupurile lor moarte, va fi necurată.
39. Dacă moare una din vitele care vă slujesc ca hrană, cine se va atinge de trupul ei mort, va fi necurat până seara;
40. cine va mânca din trupul ei mort, îşi va spăla hainele şi va fi necurat până seara; şi cine va purta trupul ei mort, îşi va spăla hainele şi va fi necurat până seara.
41. Pe orice târâtoare care se târăşte pe pământ, s-o priviţi ca necurată; să nu se mănânce.
42. Din toate târâtoarele care se târăsc pe pământ, din toate cele ce se târăsc pe pântece, să nu mâncaţi; nici din toate cele ce umblă pe patru picioare sau pe un mare număr de picioare; ci să le priviţi ca o urâciune.
43. Să nu vă faceţi urâcioşi prin toate aceste târâtoare care se târăsc; să nu vă faceţi necuraţi prin ele, să nu vă spurcaţi prin ele.
44. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru; voi să vă sfinţiţi, şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt; să nu vă faceţi necuraţi prin toate aceste târâtoare care se târăsc pe pământ.
45. Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sfânt.
46. Aceasta este legea privitoare la dobitoacele, păsările, toate vieţuitoarele care se mişcă în ape, şi toate vietăţile care se târăsc pe pământ,
47. ca să faceţi deosebire între ce este necurat şi ce este curat, între dobitocul care se mănâncă şi dobitocul care nu se mănâncă.”


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu