TefillahYonatan ha-Melekh 4Q448


The Prayer For King Jonathan Scroll

TRADUCEREA: OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHEN

 Sulul Rugăciunea lui Solomon şi a Regelui IonatanThe Prayer For King Jonathan Scroll
Translation of the Prayer For King Jonathan Scroll

Tefillah li-Shlomo shel Yonatan ha-Melekh 4Q448


Tefillah li-Shlomo shel Yonatan ha-Melekh
4Q448
Parchment
Copied between 103-76 B.C.E.
Height 17.8 cm (7 in.), length 9.5 cm (3 3/4 in.)
Courtesy of the Israel Antiquities Authority (2)

 

Rugăciune pentru Regele Jonathan Derulaţi
Traducere de Rugăciune pentrur Regele Jonathan Derulaţi
Tefillah Li-Shlomo Shel Yonatan ha-Melekh
4Q448
pergament
Copie manuala la versiunea originală. Datat Intre 103-76 î.Hr.
Inaltime 17,8 cm (7 inch), cu lungimea de 9,5 cm (De 3 3/4 inch)
  Cu Amabilitatea de Antichităţi Israel, Autoritatea (2)-Mossad

 

The King Jonathan mentioned in this text can be none other than Alexander Jannaeus, a monarch of the Hasmonean dynasty who ruled Judea from 103 to 76 B.C.E. The discovery of a prayer for the welfare of a Hasmonean king among the Qumran texts is unexpected because the community may have vehemently opposed the Hasmoneans. They even may have settled in the remote desert to avoid contact with the Hasmonean authorities and priesthood. If this is indeed a composition that clashes with Qumran views, it is a single occurrence among 600 non-biblical manuscripts. However, scholars are exploring the possibility that Jonathan-Jannaeus, unlike the other Hasmonean rulers, was favored by the Dead Sea community, at least during certain periods, and may explain the prayer's inclusion in the Dead Sea materials.
This text is unique in that it can be clearly dated to the rule of King Jonathan. Three columns of script are preserved, one on the top and two below. The upper column (A) and the lower left (C) column are incomplete. The leather is torn along the lower third of the right margin. A tab of untanned leather, 2.9 by 2.9 cm, folds over the right edge above the tear. A leather thong, remains of which were found threaded through the middle of the leather tab on the right edge, probably tied the rolled-up scroll. The form of the tab--probably part of a fastening--seems to indicate that the extant text was at the beginning of the scroll, which was originally longer. Differences between the script of Column A and that of B and C could indicate that this manuscript is not the work of a single scribe.
This small manuscript contains two distinct parts. The first, column A, presents fragments of a psalm of praise to God. The second, columns B and C, bear a prayer for the welfare of King Jonathan and his kingdom. In column A lines 8-10 are similar to a verse in Psalm 154, preserved in the Psalms Scroll (11QPsa) exhibited here. This hymn, which was not included in the biblical Book of Psalms, is familiar, however, from the tenth-century Syriac Psalter.

 

Jonathan King menţionate în acest text pot fi nimeni altul decât Alexandru Jannaeus, un monarh din dinastia Hasmoneana care a condus Iudeea 103 - 76 î.en Descoperirea de o rugăciune pentru bunăstarea unui rege Hasmoneana printre textele Qumran este neaşteptată, deoarece comunitatea poate s-au opus vehement dinastiei Hasmoneene. Ei poate chiar s-au stabilit în deşertul de la distanţă, pentru a evita contactul cu autorităţile şi Hasmoneana şi cu acea parte  preoţiei loială  Hasmoneenilor. Dacă aceasta este într-adevăr, o compoziţie care ciocniri de vederi; din ideologia  la Qumran, acesta este un eveniment unic in randul 600 de non-biblice manuscrise. Cu toate acestea, oamenii de ştiinţă  explorează posibilitatea ca Jonathan-Jannaeus, spre deosebire de alţi conducători Hasmoneani,acesta a fost favorizat de către comunitatea de la  Marea Moartă, cel puţin în anumite perioade: si  astfel  se poate explica includerea rugăciunii în materialele de la Marea Moartă.Acest text este unic în faptul că poate fi în mod clar data de la regula regelui Jonathan. Trei coloane de scriere sunt conservate, unul pe partea de sus şi două de mai jos. Coloana de sus (A), şi stânga-jos (C), coloana sunt incomplete. Din piele este rupt de-a lungul a treia de jos a marjei din  dreapta. O fila de piele netăbăcită, 2.9 de 2.9 cm, pliurile peste marginea din dreapta sus lacrima. O curea din piele, rămâne de care s-au găsit filetate iar  prin mijloc, fila piele pe marginea din dreapta a fost legată  probabil de parcurgere laminate-up. Forma de fila -, probabil, parte dintr-o fixare - pare să indice faptul că textul existent a fost de la începutul de parcurgere, care a fost iniţial mai mult. Diferenţele dintre script-ul din coloana A şi B şi C ar putea indica faptul că acest manuscris nu este opera unui singur scrib.Acest manuscris mic conţine două părţi distincte. O prima coloană, prezintă fragmente dintr-un psalm de laudă lui Dumnezeu. Cea de a doua, coloanele B şi C, să poarte o rugăciune pentru bunăstarea regelui Ionatan şi împărăţia lui. În coloana A 8-10 linii sunt similare cu un verset din Psalmul 154, păstrat în derulare Psalmi (11QPsa) expuse aici. Acest imn, care nu a fost inclus în cartea biblică a Psalmilor, este familiar, cu toate acestea, din secolul al zecelea-siriană Psaltire

 

Column A
1.  Praise the Lord, a Psalm [of
2.  You loved as a fa[ther(?)
3.  you ruled over [
4.  vacat [
5.  and your foes were afraid (or: will fear) [
6.  ...the heaven [
7.  and to the depths of the sea [
8.  and upon those who glorify him [
9.  the humble from the hand of adversaries [
10. Zion for his habitation, ch[ooses
    Column C                             Column B
1.  because you love Isr[ael                       1.  holy city
2.  in the day and until evening [              2.  for king Jonathan
3.  to approach, to be [                               3.  and all the congregation
      of your people
4.  Remember them for blessing [           4.  Israel
5.  on your name, which is called [         5.  who are in the four
6.  kingdom to be blessed [                      6.  winds of heaven
7.  ]for the day of war [                               7.  peace be (for) all
8.  to King Jonathan [                                8.  and upon your kingdom
9.                                                                     9.  your name be blessed
Transcription and translation by E. Eshel, H. Eshel, and A. Yardeni
coloana A
1. Lăudaţi pe Domnul, cu un Psalm [de
2. Te-am iubit ca o Lege [LTE (?)
3. ce a domnit peste sufletul meu,dincolo de năluci [
4. [până la] Vaiet
5. şi inamicii tăi s-au temut (sau: se vor teme) [
6.de  ce vene din cer ... [
7. şi la adâncimile nemăsurate din mare [
8. şi pe cei care Te-au glorificat [
9.umil din mâna adversarilor evreilor [
10. Din Zion pentru locuinţa Lui, sch [imbă îndurarea]/hotărârea

     Coloana C Coloana B
1. pentru că ei te iubesc ISR [AeL 1. Şi Oraşul Sfânt
2. în a doua zi şi până seara, [2. pentru rege Jonathan
3. să se apropie, pentru a fi [3. şi toată adunarea
                                          de oamenii tai
4. Amintiti-le pentru binecuvântarea lui  [4. Israel
5. pe numele voastre care sânt scrise [în ceruri]., toate cu care care se numeşte [5. care sunt în cele patru
6. Împărăţia să fie binecuvântată [6. vânturi ale cerurilor
7. ], pentru a doua zi a războiului [7. pacea fie (pentru) toate seminţiile lui Israel]
8. Ionatan la regele [8. Şicel ce  la-i chemat în împărăţia Ta
9. 9. Numele tău să fie binecuvântat

TRADUCEREA OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHEN
Reference:
Eshel, E., H. Eshel, and A. Yardeni. "A Qumran Scroll Containing Part of Psalm 154 and a Prayer for the Welfare of King Jonathan and His Kingdom," Israel Exploration Journal, forthcoming.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu