Peşer HaOseah/ Oseaa 4Q166 Hos

The Hosea Commentary Scroll

Sulul Comentariului  Osea

 
TRADUCEREA OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHEN
References:
Allegro, J. M. Qumran Cave 4: I (4Q158-4Q186). Discoveries in the Judaean Desert, V. Oxford, 1968.
Horgan, M. Pesharim: Qumran Interpretations of Biblical Books. Washington, 1979. 

The Hosea Commentary Scroll
Translation of the Hosea Commentary Scroll

Pesher Hoshe`a4Q166 (4QpHos
4Q166 (4QpHos[superscript]a)
Parchment
Copied late first century B.C.E.
Height 17.5 cm (6 7/8 in.), length 16.8 cm (6 5/8 in.)
Courtesy of the Israel Antiquities Authority (6) 
Pesher Hoshe `a4Q166 (4QpHos

4Q166 (4QpHos [exponent] a)

pergament

Copie manuală la original .Datat sfarsitul secolului prima B.C.E.

Inaltime 17,5 cm (6 7/8 inch), lungime 16,8 cm (6 5/8 inch)

  Cu Amabilitatea de Antichităţi Israel, Autoritatea (6)
-Mossad

 


 

 

 

This text is a commentary, or "pesher," on the prophetic biblical verses from the book of Hosea (2:8-14). The verse presented here refers to the relation of God, the husband, to Israel, the unfaithful wife. In the commentary, the unfaithful ones have been led astray by "the man of the lie." The document states that the affliction befalling those led astray is famine. Although this famine could be a metaphor, it may well be a reference to an actual drought cited in historical sources of that time.
The manuscript shown here is the larger of two unrelated fragments of the Hosea Commentary found in Cave 4. The script, which is identical to that of a commentary on Psalms, belongs to the rustic, semiformal type of the Herodian era.

Acest text este un comentariu, sau "pesher", pe versurile profetice biblice din cartea Osea (2:8-14).Versetul prezentate aici se referă la relaţia lui Dumnezeu, soţul, în Israel, soţia infidelă. În comentariul, cei necredinciosi au fost duşi în rătăcire de "om al minciunii."Documentul precizează că befalling necazul celor duşi în rătăcire este foamete. Deşi această foamete ar putea fi o metafora, poate fi o trimitere la o secetă real citat în sursele istorice ale timpului.
Manuscrisul prezentat aici este mai mare de două fragmente de independenţi Comentariul Osea gasit in Pestera 4.Script-ul, care este identică cu cea a unui comentariu la Psalmi, aparţine de tip rustic, seminformal din epoca Irodian.

 

THE HOSEA COMMENTARY SCROLL: TRANSLATIONHos. 2:10-14
1
. (10)[SHE DID NOT KNOW THAT] I MYSELF HAD GIVEN HER THE GRAIN [AND THE WINE]
2. [AND THE OIL, AND] (THAT) I HAD SUPPLIED [SILVER] AND GOLD ... (WHICH) THEY MADE [INTO BAAL. The interpretation of it is]
3. that [they] ate [and] were satisfied, and they forgot God who [had fed them, and all]
4. his commandments they cast behind them, which he had sent to them [by]
5. his servants the prophets. But to those who led them astray they listened, and they honored them [ ]
6. and as if they were gods, they fear them in their blindness.
7. vacat
8. (11)THEREFORE, I SHALL TAKE BACK MY GRAIN AGAIN IN ITS TIME AND MY WINE [IN ITS SEASON,]
9. AND I SHALL WITHDRAW MY WOOL AND MY FLAX FROM COVERING [HER NAKEDNESS.]
10. (12)I SHALL NOW UNCOVER HER PRIVATE PARTS IN THE SIGHT OF [HER] LO[VERS AND]
11. NO [ONE] WILL WITHDRAW HER FROM MY HAND.
12. The interpretation of it is that he smote them with famine and with nakedness so that they became a disgra[ce]
13. and a reproach in the sight of the nations on whom they had leaned for support, but they
14. will not save them from their afflictions. (13)AND I SHALL PUT AN END TO ALL HER JOY,
15. [HER] PIL[GRIMAGE,] HER [NEW] MOON, AND HER SABBATH, AND ALL HER FEASTS. The interpretation of it is that
16. they make [the fe]asts go according to the appointed times of the nation. And [all]
17. [joy] has been turned for them into mourning. (14)AND I SHALL MAKE DESOLATE [HER VINE]
18. [AND HER FIG TREE,] OF WHICH SHE SAID, "THEY ARE THE HIRE [THAT MY LOVERS HAVE GIVEN] ME."
19. AND I SHALL MAKE THEM A FOREST, AND THE W[ILD BEAST OF THE FIELD] WILL DEVOUR THEM.
Transcription and translation by M. Horgan

Osea. 2:10-14
1. (10) [ea nu ştia că] eu însumi am avut belşugul şi i-am a dat   grâul , [şi vinul]
2. [Şi uleiul, şi] (CA) I a furnizat lui Baal  [argintul Meu] şi aurul  ce i l-am [dat] ... (din care) ei au făcut [în Baal.Interpretarea este]
3. [ei]au  mancat [şi] au fost împlinite poftele  lor, şi au uitat pe Dumnezeu, care [i-u hrănit, şi toate]
4. poruncile lui au aruncat în spatele lor, pe care El le-a trimis la ei [de]prin Solii Lui şi
5. robii Săi prooroci. Dar pentru cei care i-au dus în rătăcireşi de care au ascultat, şi le-au onorat [slăvit]
6. şi, întocmai [ca în cazul în care au fost] ca pe zei, le-tem în orbirea lor.
7. Vacat
8. (11) Prin urmare,am să-i iau înapoi grâu Meu DIN NOU ÎN TIMP SA şi vinul Meu  [la vremea lui,]
9. I-am retras lâna Mea şi inul Meu care i-am dat-o  să-şi acopere [ei goliciunea.]
10. (12) am descoperi ACUM PIESE sa privată ÎN VEDEREA [ei] LO [VERS şi]
11. Nici [unul] nu o va scăpa.Nimeni nu-i va zmulge [scăpa]din mâna Mea,căci le voi decoperi ruşinea..
12.Interpretarea este i-a lovit cu foamete şi cu lipsa de îmbrăcăminte, astfel încât au devenit o disgra [ŢIE]
13. şi de ocară în ochii în  ochii neamurilor şi a  amanţilor ei pe care i-a avut ,cărora sau închinat pentru sprijin, dar ele
14. nu –i vor izbăvi de la necazurile lor. (13) şi voi pune capăt tuturor DOMNILOR cu  bucurie,
15. [Voi] opri  Pele [rinajele ,] îi voi pustii ei Luna[Nouă], şi Sabatul ei, şi ea toate Sărbătorile le voi răsturna .Interpretarea este că
16. fac [Fe] AST merge în funcţie de ori numiţi ai naţiunii. Şi [toate]
17. [bucuria] a fost transformată pentru ei, în doliu. (14) şi o voi face  pustiită,dezolată [ei VINE]
18. [Şi ei Fig Tree,], din care ea a zis: "Ei sunt închiriaţi [la ibovnicii mei  care m-au au dat altora ] pe mine."
19. Şi I le face o pădure uscată (vreascuri), şi W [FIARA /BP/I A CÂMPUL] le va devora.
TRADUCEREA OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHEN
References:
Allegro, J. M. Qumran Cave 4: I (4Q158-4Q186). Discoveries in the Judaean Desert, V. Oxford, 1968.
Horgan, M. Pesharim: Qumran Interpretations of Biblical Books. Washington, 1979. 

 OSEA CAPITOLUL 2 CITAT DIN BIBLIE


8N'a cunoscut că Eu îi dădeam grâul, mustul şi untdelemnul, şi au închinat slujbei lui Baal argintul şi aurul cel mult pe care i -l dădeam.
  
  9Deaceea Îmi voi lua iarăş înapoi grîul la vremea lui, şi mustul la vremea lui, şi îmi voi ridica iarăş dela ea lîna şi inul pe cari i le dădusem ca să -i acopere goliciunea.
     
10Şi acum îi voi descoperi ruşinea înaintea ibovnicilor ei, şi niciunul n'o va scoate din mîna Mea.
    
11Voi face să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile ei, lunile ei cele noi, Sabatele ei, şi toate praznicile ei.
     
12Îi voi pustii şi viile şi smochinii, despre cari zicea: ,Aceasta este plata pe care mi-au dat -o ibovnicii mei!` Le voi preface într'o pădure, şi le vor mînca fiarele cîmpului.
     
13O voi pedepsi pentru zilele cînd tămîia Baalilor, cînd se gătea cu veriga de nas, cu salba ei, şi alerga după ibovnicii ei, uitînd de Mine, zice Domnul.``
   
 14,,Deaceea iată, o voi ademeni şi o voi duce în pustie, şi -i voi vorbi pe placul inimii ei.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu