Peşer Olat ha-Shabbat4Q403
The Sabbath Sacrifice Scroll

TRADUCEREA OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHEN
Reference and Transliteration
Milik, J. T. The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumran Cave 4. Oxford, 1976.

 Sulul Jertfei de Şabath
Tefila  la Şir-haşabath 4Q403

The Sabbath Sacrifice Scroll
Translation of the Sabbath Sacrifice Scroll


The Sabbath Sacrifice Scroll Shirot `Olat ha-Shabbat4Q403(ShirShabb
4Q403(ShirShabb[superscript]d)
Parchment
Copied mid-first century B.C.E.
Height 18 cm (7 in.), length 19 cm (7 1/2 in.)
Courtesy of the Israel Antiquities Authority (9)
 
Sacrificiul Sabatul Shirot Defilaţi `Olat ha-Shabbat4Q403 (ShirShabb
4Q403 (ShirShabb [exponent] d)
pergament
copie manuală a scribilor,datată la mijlocul primului secol B.C.E.
Inaltime 18 cm (7 inch), lungime 19 cm (7 1/2 inch)
Cu Amabilitatea de Antichităţi Israel, Autoritatea (9) Mossad
 

 

THE SABBATH SACRIFICE SCROLL: TRANSLATIONEnglish
30. By the instructor. Song of the sacrifice of the seventh Sabbath on the sixteenth of the month. Praise the God of the lofty heights, O you lofty ones among all the
31. elim of knowledge. Let the holiest of the godlike ones sanctify the King of glory who sanctifies by holiness all His holy ones. O you chiefs of the praises of
32. all the godlike beings, praise the splendidly [pr]aiseworthy God. For in the splendor of praise is the glory of His realm. From it (comes) the praises of all
33. the godlike ones together with the splendor of all [His] maj[esty. And] exalt his exaltedness to exalted heaven, you most godlike ones of the lofty elim, and (exalt) His glorious divinity above
34. all the lofty heights. For H[e is God of gods] of all the chiefs of the heights of heaven and King of ki[ngs] of all the eternal councils. (by the intention of)
35. (His knowledge) At the words of His mouth come into being [all the lofty angels]; at the utterance of His lips all the eternal spirits; [by the in]tention of His knowledge all His creatures
36. in their undertakings. Sing with joy, you who rejoice [in His knowledge with] rejoicing among the wondrous godlike beings. And chant His glory with the tongue of all who chant with knowledge; and (chant) His wonderful songs of joy
37. with the mouth of all who chant [of Him. For He is] God of all who rejoice {in knowledge} forever and Judge in His power of all the spirits of understanding.
Română
30. De către dirijorul cântăreţilor . Cântec de sacrificiu de Sabatul zilei a şaptea; pe a şaisprezecea a lunii. Lauda lui Dumnezeu din  înălţimi cereşti , O, tu, cele Nobil în Esenţă, între toate cele sfinte
31. Între Elim [zeii]de cunoscuţi . Să fie  sfânt, Duhul-Puterilor  dumnezeişti ce e în  sfinţi :-Împăratul Slavei, care sfinţeşte cu sfinţenie toate cele ale Sale şi le dovedeşte[ revelează] sfinte. O, Tu,  Şef căruia şefii  au laude de [pentru] Tine,căruia domniile şi domnitorii Ţi se închină şi au  laude pentru Tine.
32. Toate fiinţele divine; lauda plină de splendoare[Slavă minunată] căci  iată:-[vred] nic de laudă –i Dumnezeu. Căci în splendoarea de laudă este slava împărăţiei Lui, în necuprinsul cerurilor şi aici pe pământ. Din [Slavă]ea (vine), lauda  tuturor sfinţilor şi neamurilor se sus[ fiii stelelor]
33.[neamurile]  cele divine, împreună cu toată splendoarea Creaţiei [Sale];cu Oşt [
ile Şi] fericirirea lor  a luat trupul  fericirilor şi  sa înălţat la cer. Voi cele mai desăvârşite fiinţe  ale  ale Elim [dumnezeilor] nobili şi ne-răzvrătiţi, şi care (înălţaţi), divinitatea Sa glorioasă de mai sus presus de  puterile voastre şi de toate
34. toate înălţimile nobile. Pentru H''Y c[e este Dumnezeul dumnezeilor] a tuturor şefilorşi stăpânirilor din înălţimile cerului şi rege al reg [ilor] din toate consiliile eterne ce   are în fiinţă toate împeriile constelaţiilor. (prin intenţia de a)
35. (Cunoaşterea Lui) la cuvintele gurii Lui vin în fiinţă [toţi îngerii  din înălţimile adânci], la rostirea buzelor Sale, le suflă viaţă tuturor spiritelor eterne, [de la] din orice captivitate: prin cunoştinţa Lui, toate creaturile Sale au liberatatea Lui.
36. în misiunile  şi trăirile  lor. Cântaţi cu bucurie, voi care se bucură [în cunoaşterea Lui cu] bucurie printre fiinţele minunate divine. Şi cânta slava Sa, cu limba de toţi cei care cântării, cu cunoştinţe şi (cântarea) Lui minunate cântece de bucurie
37. cu gura tuturor celor care cântării [de El. Pentru că El este] Dumnezeu, de toţi cei care se bucură în cunoaştere {} pentru totdeauna şi de judecător, în puterea lui de toate spiritele de înţelegere.
TRADUCEREA OBEDEYA DORIN DAVID AUREL BEN AHARON COHEN
Reference:
Milik, J. T. The Books of Enoch: Aramaic Fragments of Qumran Cave 4. Oxford, 1976.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu